Obchodní podmínky

**VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej v internetovém obchodě tutina.cz, jehož provozovatelem je Marcela Kokoliová, Bořetická 13, 628 00 Brno, IČ 724 215 17, DIČ CZ 8257154653 a jsou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

**VYMEZENÍ POJMŮ**

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají

**INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH**

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

**PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY**

Způsob platby u objednávek do 1999 Kč pro ČR:
- poštovné předem na účet 49,-
- poštovné + dobírka 99,-

Způsob platby u objednávek od 2000 Kč pro ČR:
- poštovné neúčtujeme.

Web účtuje poštovné automaticky, správná cena objednávky bude vystavena na faktuře, při platbě předem na druhém potvrzení objednávky.

Balné neúčtujeme.

Při platbě předem je zásilka odeslaná až po připsání částky na účet, to může trvat až 3 pracovní dny.

Zásilky odesíláme obvykle do 2 až 5 pracovních dnů. V případě výpadku dodání zboží ze strany dodavatele max. 30 dnů. O této skutečnosti bychom Vás včas informovali.

Zásilky odesíláme prostřednictvím General Parcel. Zásilka je doručena přepravcem do 2 pracovních dnů. Číslo zásilky bude oznámeno v potvrzení o dokončení objednávky. Zásilku můžete sledovat on-line na www.baliky.cz. Při převzetí zásilku překontrolujte před řidičem. Pokud je zásilka poškozena, ihned s řidičem sepište zápis o škodě. Poté nás prosím kontaktujte.

Vyhrazujeme si právo na změnu přepravce u menších zásilek, u kterých
neúčtujeme poštovné. Toto se týká výher, dosílek nebo výměny zboží. O této změně budete neprodleně informováni.

Storno objednávky vyžaduje písemnou formu a je možné pouze do následujícího dne ode dne odeslání objednávky.

Přednostně odesíláme objednávky již uhrazené. O termínu odeslání zboží Vás budeme informovat e-mailem.

**PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ POMOCÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU**

Spotřebitel má dle § 53/7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Zboží bez známek opotřebení může spotřebitel na vlastní náklady zaslat na adresu:
tutina.cz
Marcela Kokoliová
Bořetická 13
628 00 Brno

Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

**OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od spotřebitelů užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Obsah těchto obchodních podmínek stejně jako obsah a vzhled webových stránek jsou chráněny autorským zákonem.
Kopírování či šíření bez souhlasu vykonavatele autorských práv je protiprávním jednáním a může být v souladu se zákonem postihnuto.