Reklamační řád

SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při
převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.,
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné
vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho
zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy
očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který
prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla
věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na
to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor
s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím
převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu podle specifikací
jednotlivých výrobků, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta
začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na
dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena
v plné výši

PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě, že je: • zboží v záruční
době • dodána kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží, nebo jinak
prokázáno zakoupení zboží • dodán popis zjištěných závad V takovém
případě má spotřebitel nárok na:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné
  odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
  není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup
  možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní
  smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo
  opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu
  vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci,
  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní
  smlouvy.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
 • zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného
  typu výrobku
 • zboží bylo poškozeno živly
 • jde-li o opotřebení způsobené běžným používáním
 • Je-li spotřebiteli nabízeno zboží se slevou z důvodu vady (II.
  jakost), je na tuto skutečnost vždy předem zřetelně upozorněn. U tohoto
  zboží není možné reklamovat vadu, pro kterou byla sleva sjednána.
  Reklamaci ostatních vad lze uplatnit standardním způsobem. Místo práva na
  výměnu věci má v tomto případě spotřebitel právo na slevu. Nemůže-li
  věc po vadu řádně užívat, má právo na odstoupení od smlouvy.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty
má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Reklamační protokol Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení
o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký
způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté
reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto
zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu
platnosti záruky. Reklamaci je možné vyřídit osobně nebo poštou dle
domluvy. Reklamované zboží prosím zašlete doporučeně na adresu: tutina.cz
Marcela Kokoliová Bořetická 13 628 00 Brno

NÁKLADY NA REKLAMACI

Bude-li reklamace vyřízena kladně, má spotřebitel nárok na náhradu
nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace (poštovné). O úhradu
nákladů můžete také žádat na výše uvedené adrese.